Contact Us

Mukashi Karate

1166 Hardscatch road

Brooklyn Yarmouth county

Sensei Milton Bourque, 5th Dan Renshi (902) 746-0026

email: miltonbourque@gmail.com

Sensei Randy Bourque, 4th Dan Shidoin (902) 761-3013

email: Randy.Bourque@nscc.ca

 

Children classes contact

Sensei Doug Chetwynd, 4th Dan Shidoin 902-307-0642

email: doug.chetwynd@gmail.com